AMD Ryzen 7 3700X vs Intel i7 9700K vs i7 8700K Gaming Benchmarks

https://www.youtube.com/watch?v AMD Ryzen 7 3700X vs Intel i7 9700K vs i7 8700K Gaming Benchmarks

2019-07-15 00:06 次观看

众测会员

已关注